UCHWAŁA NR XLII/290/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 R.
W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W SŁAWIE

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje;
Statut Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zwany dalej „Centrum”, zostało utworzone i działa na zasadach określonych:
- uchwałą Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10 września 2009 r. – Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Sławskiego Centrum Kultury i utworzeniu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Publicznej w Sławie, w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XLII/288/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10 września 2009 r. – Akt o podziale samorządowej insty-tucji kultury - Sławskiego Centrum Kultury, zmianie zakresu działania oraz utworzeniu Biblioteki Pu-blicznej w Sławie,
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz, U, z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
- innych przepisów powszechnie obowiązujących,
- niniejszego statutu.
§ 2. 1.Centrum jest samorządową instytucją kultury.
2.Centrum jest bezpośrednim kontynuatorem działalności Sławskiego Centrum Kultury.
3.Siedziba Centrum mieści się w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, a terenem dzia-łania jest Gmina Sława; w skład Centrum wchodzą domy kultury oraz sale wiejskie – wykaz stanowi załącznik nr 1 do statutu. W skład Centrum wchodzą także obiekty sportowo – rekreacyjne, pozostają-ce uprzednio w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji – wykaz stanowi załącznik nr 2 do statutu.
4.Organizatorem Centrum jest Gmina Sława, zwana dalej „Gminą”.
5.Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę.
Rozdział II
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA CENTRUM
§ 3. Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej i promocja Gminy. Działalność w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku ma charakter dodatkowy. Centrum upowszechnia wiedzę i kulturę, zaspakaja potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne oraz promuje działania Gminy, poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspoka-janie potrzeb ludności, głównie mieszkańców Gminy Sława, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osią-ganie zysku. 1.z zakresu działania domów kultury:
1) prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
- organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
- organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów i projekcji,
- prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
- prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycz-nych,
- promocja kultury Gminy Sława i lokalnych twórców kultury,
- tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- sprawowanie opieki nad zabytkami,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wie-dzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.
2.z zakresu promocji Gminy:
1) promocja turystyczna Gminy Sława poprzez gromadzenie informacji i przygotowywanie mate-riałów promujących Gminę na zewnątrz, udział w wystawach i targach turystycznych,
2) prowadzenie Biura Informacji Turystycznej, którego celem jest:
- promocja walorów turystycznych, naturalnych, kulturowych i potencjału rozwojowego Gminy Sława,
- informacja turystyczna prowadzona dla potrzeb turystów przebywających na terenie Gminy Sława,
3) stała współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych.
3.z zakresu działania sal wiejskich:
1) sprawowanie zarządu nad mieniem świetlic i lokali świetlicowych,
2) inicjowanie lokalnych działań grup środowiskowych do działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
3) współdziałanie z radami sołeckimi w zakresie poprawy warunków funkcjonowania placówek świetlicowych.
4.z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku:
1) gospodarowanie i administrowanie terenem, urządzeniami turystycznymi, sportowymi i rekre-acyjnymi znajdującymi się na terenie Centrum,
2) świadczenie usług turystyczno-wypoczynkowych i rekreacyjnych, kąpieliska i plaży miejskiej w tym wypożyczanie sprzętu pływającego,
3) wynajem miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samocho-dowych oraz świadczenie usług z tym związanych
4) organizowanie imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych,
5) działanie na rzecz podwyższania jakości istniejących walorów turystycznych i poprawy świad-czonych usług turystycznych,
6) współpraca z Urzędem Miejskim w przygotowywaniu ofert inwestycyjno-turystycznych i in-formacji turystycznej,
7) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, placówkami oświatowymi, stowarzy-szeniami, różnego rodzaju organizacjami młodzieżowymi, społecznymi w realizacji zadań turystycz-nych, rekreacyjnych i sportowych,
8) organizowanie i czynny udział w targach turystycznych i gospodarczych krajowych i zagra-nicznych,
9) zapewnienie właściwego utrzymania i konserwacji obiektów turystycznych, sportowych i re-kreacyjnych,
10) właściwa współpraca z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi gastronomiczne, han-dlowe, rekreacyjne i sportowe oraz pozyskiwanie nowych podmiotów,
11) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu turystyki i promocji Gminy.
5.z zakresu pozostałych zadań własnych Gminy:
1) administrowanie i prowadzenie stołówki i innych form działalności gastronomicznej,
2) dowóz dzieci do szkół i inne formy transportu.
6.Centrum współpracuje z innymi instytucjami kultury, bibliotekami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz pu-blicznych zajmujących się działalnością kulturalną oraz działalnością w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku
§ 4. 1.Centrum może prowadzić działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach pole-gającą na:
1) wynajmie pomieszczeń,
2) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw i odczytów,
3) prowadzenie kursów,
4) organizowanie imprez artystycznych,
5) świadczenie usług kserograficznych, fotograficznych, plastycznych i projektowych,
6) prowadzenia działalności wydawniczej, sprzedaży wydawnictw własnych i innych,
7) prowadzenia warsztatów, szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia pracowni spe-cjalistycznych,
8) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje, zakłady pracy i osoby prywatne,
9) wypożyczania sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów i strojów,
10) sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone,
11) promocji firm na imprezach prowadzonych przez Centrum,
12) usług reklamowych,
13) wspieranie wolontariatu,
14) innych usług związanych z działalnością statutową Centrum.
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 5. 1.Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
2.Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sławy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3.Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Bur-mistrz Sławy, który ustala też Regulamin Konkursu.
4.Burmistrz Sławy może powierzyć zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej. Zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której powierzono zarządzanie Centrum stosuje się odpo-wiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5.Burmistrz Sławy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
6.Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum.
7.Dyrektor kieruje całością działalności Centrum oraz reprezentuje go na zewnątrz.
8.Dyrektor składa za Centrum oświadczenia woli.
9.Dyrektor może powołać swojego zastępcę, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Sławy. Zakres obo-wiązków zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.
10.Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
11.Organizację wewnętrzną Centrum, schemat organizacyjny, kompetencje i podległość służbową poszczególnych pracowników określa Dyrektor w „Regulaminie Organizacyjnym”.
12.Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa Dyrektor Centrum w formie indywidualnych zakresów czynności.
13.Organizację, czas pracy, bhp, dyscyplinę pracy i inne zasady określa Dyrektor w formie Regulami-nu pracy.
14.Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Centrum określa Dyrektor w formie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.
§ 6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Sławy.
§ 7. Przy Centrum może działać Społeczna Rada Kultury jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrek-tora. W skład Społecznej Rady Kultury może wchodzić od trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza Sławy. Powołując Społeczną Radę Kultury Burmistrz Sławy okre-śla zakres jej uprawnień opiniodawczych i doradczych.
Rozdział VI
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 8. 1.Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospo-darkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2.Centrum otrzymuje z budżetu Gminy coroczne dotacje na działalność kulturalną w wysokości nie-zbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowni-ków oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3.Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:
1) wpływów z własnej działalności,
2) dotacji z budżetu państwa,
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
5) innych źródeł.
4.Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
5.Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§ 9. 1.Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora, a zatwierdzany przez Burmistrza Sławy.
2.Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
3.Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
4.Zasadnicza część działalności Centrum jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Sława, z wyjąt-kiem działalności w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.
5.Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.
6.Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w imprezach i innych wydarzeniach w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.
7.Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.
§ 10. Dyrektor Centrum corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe in-formacje o wykonywaniu zadań.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami telefonów, numerem NIP oraz numerem REGON.
§ 12. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sławie.
§ 13. Łączenie, podział, likwidacja, reorganizacja Centrum należy do właściwości Rady Miejskiej w Sławie.
§ 14. Traci moc uchwała nr XXIX/185/2000 Rady Gminy i Miasta Sława z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Sławskiego Centrum Kultury.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-jewództwa Lubuskiego.Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/290/09
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 października 2009 r.


Wykaz domów kultury wchodzących w skład Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
1) Dom Kultury w Sławie,
2) Dom Kultury w Ciosańcu,
3) Dom Kultury w Krzepielowie,
4) Dom Kultury w Śmieszkowie.
Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
1) Sala wiejska w Krzepielowie,
2) Sala wiejska w Lipinkach,
3) Sala wiejska w Lubogoszczy,Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/290/09
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 października 2009 r.


Wykaz obiektów w zarządzie OSiR ZOT w Sławie do dnia 31.12.2009 r.
1) 1. Obiekty przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19
2) 2. Stołówka przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
3) 3. Obiekty przy ul. Nowosolskiej w miejscowości Radzyń

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBalcerzak i SpółkaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński

 
 
 
 
  Licznik odwiedzin